Dette betyr fast ansettelse

Endringer i Arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2019.

Stortinget vedtok 11. juni 2018 endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse og innleie fra bemanningsforetak.

Det skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Endringene omfatter følgende hovedelementer, i følge Arbeids- og sosialdepartementet:

En definisjon av hva fast ansettelse i arbeidsmiljøloven innebærer.

Den nye bestemmelsen presiserer at det med fast ansettelse menes at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

En tydeliggjøring av plikten til informasjon om arbeidstid i arbeidsavtalen.

Gjeldende bestemmelse stiller krav om at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstiden. Det vil nå bli tilføyd at dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

En begrensning i adgangen til innleie fra bemanningsforetak.

I virksomheter som er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie. Det er nå vedtatt en endring som innebærer at bare virksomheter bundet av tariffavtale inngått med fagforening med minst 10 000 medlemmer (altså med innstillingsrett etter arbeidstvistloven) skal kunne inngå slik avtale.