Grønne jobber: Regnvann og gjenbruk av byggematerialer

SINTEF ser store muligheter til å redusere klimagassutslipp i byggebransjen, men riktig teknologi må på plass.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har sett på hvilke muligheter som finnes i Norge og hvilke fortrinn vi har som kan gjøre oss bedre enn andre land.

I samarbeid med forskningsinstituttet SINTEF i Trondheim presenterte de første del av prosjektet under Arendalsuka 2019, og vi har samlet hovedessensen fra de seks områdene de mener Norge bør satse på. Dette er ett av dem.

Talent Media har gått gjennom rapporten og trukket ut noen punkter i separate artikler. All fakta og uttalelser er hentet fra rapporten som du kan lese i sin helhet her.

Målet er å gi leseren en oversikt over hvilke bransjer og næringer det går an å søke seg til for å ha en jobb som bidrar til å stanse klimakrisen.


Regnvann som ressurs

Med klimaendringer blir overvann (vannet som blir liggende oppå bakken når det regner) en større utfordring, men også en potensiell ressurs. Overvann kan renses dersom det er forurenset, og anvendes både til rekreasjon og biologisk mangfold.

Hvis det ikke gjøres noe for å håndtere overvann i urbane strøk, er skadepotensialet i Norge estimert til mellom 40 og 100 milliarder NOK de neste 40 årene. Dette kan i stor grad unngås, eller i hvert fall begrenses dersom de riktige tiltakene iverksettes. Regnvann kan samles i tanker for å benyttes til vanning av hager eller vasking av biler.

Mange av løsningene finnes eller er under utvikling, men det vil kreve en større grad av strategisk planlegging enn det vi ser i dag.

Gjenbruk av materialer fra riving av bygg

Dette vil redusere klimagassutslipp betydelig. Rapporten fra  NHP-nettverket (Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall) angir en mulig reduksjon i klimagassutslipp fra bygg og anlegg i Norge på 900 000 tonn CO2.

Innsparingen gjelder stort sett redusert produksjon av materialer, og det er spesielt betong som kan gjenbrukes. Stål brukt i bygg blir i dag stort sett sendt til materialgjenvinning, det vil si omsmelting.

Eksport av bærekraftig byggeskikk

Bygninger er en viktig del av løsningen på klimakrisen. Det er nødvendig med drastisk reduksjon av utslipp og energibruk, og planer for tilpasning til et klima i endring. Norge er vant til variert vær og har et godt samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og forskning, og kan derfor eksportere denne kunnskapen.

Dessverre har Norge liten eller ingen tradisjon for å eksportere metoder og løsninger for byggeskikk.

Men behovet for tilpasning til klimaendringer kan utvide markedet for byggtekniske løsninger for et røft klima både i Norge og internasjonalt.

En av mange barrierer for å komme videre er å få et bedre bilde av situasjonen for andre land, og innenfor hvilke områder spesielt det ligger en mulighet for eksport.

Dette er de andre næringene SINTEF mener Norge bør satse på: 

  1. Helseteknologi
  2. Tang og annen bærekraftig mat fra havet
  3. Fornybar energi
  4. Smart og grønn transport
  5. Gjenvinning av råstoff

Fakta

  • NHO igangsatte våren 2019 prosjektet «Veikart for fremtidens næringsliv», som en oppfølging av Næringslivets perspektivmelding fra 2018.
  • Prosjektet skal analysere muligheter, identifisere satsingsområder og tiltak.
  • Rapporten «Nye muligheter for verdiskaping i Norge» er den første rapportlanseringen i prosjektet i en serie av utredninger fra SINTEF og andre samarbeidspartnere, som vil bli lansert gjennom høsten 2019.

Kilde: SINTEF

Les hele rapporten her.

Kjenner du noen som bør lese dette? Del gjerne.