Slik fungerer krisepakken for selvstendige næringsdrivende og frilansere

Det vil bli lagt til rette for nyetablerte frilansere, oppdaterer Nav.

Mandag 16. mars vedtok Stortinget å opprette en krisepakke for selvstendige næringsdrivende som mister inntekt som følge av korona-situasjonen. Dette er tiltakene som ble satt inn:

  • Etter 17 dager uten inntekt får du 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, opp til 600 000 kroner. Du har rett på sykepenger og omsorgspenger fra dag fire. 

Selvstendige næringsdrivende har i utgangspunktet ikke rett til dagpenger som andre ansatte. Mange er derfor avhengige av kompensasjon fra Nav for å overleve økonomisk.

Onsdag 8. april ble ny forskrift om kompensasjonsordning for selvstendige næringsdrivende og frilansere vedtatt. Forskriften er midlertidig og du kan lese hele på lovdata.no.

Talent Media har samlet sammen den viktigste informasjonen fra Nav og Lovdata for deg som er selvstendig næringsdrivende eller frilanser.


Mulig å søke kompensasjon i mai

Først og fremst, Nav har enda ikke kommet med en digital løsning for kompensasjonsordningen. Det sto lenge at de jobbet med saken, men nå har de kommet med et estimert tidspunkt.

I følge hjemmesiden til Nav skal den midlertidige søknadsfunksjonen være på plass i begynnelsen av mai. 

I den midlertidige forskriften står det at alle selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet hele eller deler av denne inntekten som følge av utbrudd av covid-19 kan søke om kompensasjonsytelse etter denne forskriften.

Vilkårene er at du som søker har personinntekt fra næring eller oppdrag på over 75 000 kroner, og er i aldersgruppen 18–67 år.

Unntaket er hvis virksomheten eller enkeltmannsforetaket ble opprettet etter 1. mars 2020, da har man ikke krav på kompensasjon.

FØLG MED: Nav oppdaterer informasjon fortløpende på sine hjemmesider. Presselogo: Nav

Frilanser eller selvstendig næringsdrivende?

Ikke mange er klar over at det er forskjell på å jobbe frilans og å jobbe som selvstendig næringsdrivende i henhold til folketrygdloven.

Hvis du har et enkeltmannsforetak og fakturerer enten arbeidsgiver eller bedrift for et produkt, da er du altså en selvstendig næringsdrivende.

Hvis du ikke er fast eller midlertidig ansatt, men mottar lønn fra arbeidsgiver for enkeltstående oppdrag, jobber du altså frilans. Dette kan du lese mer om i vår artikkel om å jobbe frilans.

Hvis du jobber frilans kan du altså ha krav på dagpenger fra Nav etter dagens regelverk. Det er fordi du kan vise til mottatt lønn fra arbeidsgiver og kan derfor søke kompensasjon for bortfall av lønnsinntekt. 

Har du dokumentasjon fra Skatteetaten om at du er frilanser, oppfordrer Nav til å legge dette ved søknaden om dagpenger.

Kan oppgi inntekt for 2020

Er du selvstendig næringsdrivende har du altså rett til kompensasjon fra dag 17. etter at bortfall av inntekt traff i kraft. Du vil da få dekket 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, opp til 600.000 kroner.

I den nye midlertidig forskriften står vilkår for ytelsen beskrevet i § 3:

  • Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel med utgangspunkt i pensjonsgivende årsinntekt fra næring fra og med 2017. I tilfeller hvor lignet inntekt ikke er representativ kan søkeren oppgi inntekt fra senere år.

Det er altså inntekten fra 2017, 2018 og 2019 Nav tar utgangspunkt i når de skal regne ut gjennomsnittet av inntekten din.

Hvis du har opplevd en økt inntekt i 2020 som gir et mer representativt inntektsgrunnlag, vil du kunne oppgi dette til Nav.

Tilrettelegger for nyetablerte frilansere

Hvis du er frilanser, men ikke har rett på dagpenger vil den nye ordningen fra Nav også gjelde deg.

Da blir vilkårene for ytelsen beskrevet slik:

  • Kompensasjonsgrunnlaget for frilansere beregnes som hovedregel med utgangspunkt i den gjennomsnittlige inntekten som frilanseren har hatt i oppdrag og som er rapportert til a-ordningen de siste 12 månedene før mars 2020. For frilansere som startet virksomheten mellom 1. mars 2019 og 1. mars 2020, legges hele driftsperioden til grunn.

A-ordningen er arbeidsforhold for personer som mottar lønn eller annen godtgjørelse for utført arbeid eller oppdrag, men som ikke er ansatt.

Dette vil også bli tatt hensyn til om du er en nyetablert frilanser, som gjelder især nyutdannede kunstnere. Da kan en kortere periode enn 12 måneder legges til grunn for søknaden.

«Det er dermed slik at nyetablerte som ikke har fulle 12 måneder med inntekt får driftsperioden sin lagt til grunn for beregningen. Dette vil kunne gjelde nyetablerte frilansere som ble ferdig utdannet og startet sin virksomhet i 2019», skriver Nav i en mail til Talent Media.

SÅRBAR GRUPPE: Unge frilansere og selvstendige næringsdrivende er spesielt utsatte i denne situasjonen. Illustrasjonsfoto: Akshar Dave/Unsplash

Hva med oss med kombinert inntekt?

Mange selvstendige næringsdrivende og frilansere i etableringsfasen sjonglerer flere jobber. Hvis du   har hatt en jobb som vanlig ansatt, eller blitt permittert fra en slik jobb, kan du ha krav på dagpenger i tillegg til kompensasjonsordningen.

I forskrift § 3 som handler om utmåling av ytelsen blir ordningen beskrevet slik:

  • For selvstendig næringsdrivende og frilansere som har arbeidsinntekt eller rett til dagpenger, sykepenger eller omsorgspenger etter folketrygdlovens kapittel 4, 8 eller 9 trekkes dette fra grensen på 6 G, slik at det ikke gis kompensasjon på et grunnlag større enn differansen mellom 6 G og summen av de nevnte inntektene.

Hvis du har en samlet inntekt fra både enkeltmannsforetak og arbeidsgiver vil du dermed kunne få dekket hele inntekten.

Søk derfor dagpenger nå om du har rett til det, så kan du søke om kompensasjon for tapt inntekt på enkeltmannsforetaket senere når løsningen er på plass. 

Hvis du har tjent 600 000  kroner på enkeltmannsforetaket, men samtidig fått innvilget dagpenger fra ordinær ordning, vil lønnsinntekten bli trukket fra de 600 000 når du søker på den midlertidige kompensasjonen.

Får sykepenger fra dag fire

Før hadde ikke selvstendige næringsdrivende rett på sykepenger før etter 17 dager, så sant man ikke hadde undertegnet en forsikring hos Nav.

Som følge av koronautbruddet har Nav redusert antall dagene til tre. Er du sykemeldt på grunn av koronaviruset vil du dermed kunne få sykepenger etter dag fire.

Dette gjelder også hvis du er i pålagt karantene, men ikke er syk. 

Det samme gjelder for deg som har barn. Etter dag fire kan du søke om omsorgspenger fra Nav.

Nav åpner for tilbakevirkende kraft når det gjelder omsorgspenger, om du søker nå kan du motta støtte for opp til tre måneder tilbake i tid.

STRESSFAKTOR: Å miste inntekt er stressende for alle. Milliarder av kroner har gått til å hjelpe de som rammes av koronakrisen. Foto: Allef Vinicius/Unsplash

Kan ha rett på økonomisk sosialhjelp

Selvstendige næringsdrivende og frilansere som brått mistet inntekten sin, og ikke klarer seg økonomisk frem til den nye ordningen er på plass, kan ha rett på økonomisk sosialhjelp.

Det gjelder deg som ikke har andre muligheter til å forsørge deg selv, som for eksempel gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler.

Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp, og Nav vil da gjøre en individuell vurdering av søknaden din.

Selvstendig næringsdrivende har også fått utsatt innbetaling av forskuddsskatt fra 15. mars til 1. mai.

(Kilder: Nav, Lovdata.)


Les om hvordan koronakrisen påvirker unge frilansere her:

Tapt inntekt, usikkerhet og forvirring: Hvordan påvirker korona-krisen unge selvstendige næringsdrivende?

Kjenner du noe eller noen vi bør skrive om? Tips oss!

…eller kanskje noen som bør lese denne saken? Del gjerne! 👇